รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2007023 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายสมพงษ์ เกษานุช
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : ตึก 24 ห้อง 240604 ศูนย์หันตรา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : -เครื่องโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน ตึก 24 ห้อง 240604 เปิดได้สักพักแล้วดับ และเปิดใหม่ไม่ได้ -ไม่มีสายเสียงเชื่ิอมจากคอมพิวเตอร์กับเครื่องขยายเสียง
 • ดำเนินการโดย