รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2008001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกชชพัศ บัวลอย
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานห้องสมุด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคารวิทยบริการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ในงานวิทยบริการ จำนวน 2 เครื่อง ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : บุรินท์ สุภีวี
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน