รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2008009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสาวิตรี สุทธิลักษณ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-369.2/582 (กค.)
  สถานที่ตั้ง : ตึก32 ชั้น 2 กอ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ติดตั้งสแกนเอกสาร
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ