รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2009002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปานวาส ประสาทศิลป์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 999905-001-001.2.3/601 (สวส)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 22 ห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : log in เข้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : จตุพร ระเวงจิตร์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ