รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2009004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเจนจิรา ศักดิ์สองเมือง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 32 ชั้น 5 กองกลาง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : CPU ขัดข้องมีปัญหา
 • ดำเนินการโดย