รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2009009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวชลธิชา ช่างทอง
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 ห้องงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ห้องสมุดอาชีพ) อาคารกิจการนักศึกษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ช่วยตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานอินเตอรืเน็ตได้
 • ดำเนินการโดย