รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2009010 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 24506
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ลง Microsoftoffice
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : บุรินท์ สุภีวี
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 11 กันยายน 2563 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  หน่วยงาน : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา