รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2103015 ]

  • ผู้แจ้งซ่อม
    ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรุ่งเรือง ธารีสรรค์
    ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
    สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
    ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
    หมายเลขครุภัณฑ์ : -
    สถานที่ตั้ง : งานพัสดุ กองคลัง
    ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
    อาการเบื่องต้น : ติดตั้งเครื่องประเมินความพึงพอใจ
  • ดำเนินการโดย
    ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
    วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

  • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
    อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
    สาเหตุของปัญหามาจาก
    ขั้นตอนการแก้ไข
    ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

  • ตรวจรับงาน
    ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 17 มีนาคม 2564 โดย

    ข้อมูลผู้แจ้ง

    นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา