รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2109002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายเอกชัย นาคถนอม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะศิลปศาสตร์
  สถานที่ตั้ง : ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 1 อาคาร 22 มทร.สุวรรณภูมิ หันตรา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เปิด file Excel error บ่อยมาก ไม่สามารถใช้งานได้
 • ดำเนินการโดย