รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2111011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวยุพา แจ่มสายบัว
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 18 ชั้น 2 3 4
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ได้รับแจ้งจากอาจารย์ผู้สอนว่า สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่อ่อน ทำให้ส่งผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ