รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2111013 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพุทธิษา แสนแก้ว
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 6636-005-005.1.1/601(ทอ.)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 1 ห้อง 1104
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ