รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2112011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวภัทรภรณ์ รองแก้ว
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 58050110138552 สวส.
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 32 ชั้น 6 ห้อง 320602 (กองนโยบายและแผน)
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : VoIP เบอร์ 10499 ไม่มีสัญญาณ ไม่มีเสียง ค่ะ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ