รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2201004 ]

  • ผู้แจ้งซ่อม
    ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุปรียา คงแสงชู
    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
    ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
    หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-413/582(กก)
    สถานที่ตั้ง : อาคารบูรณมงคล ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
    ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
    อาการเบื่องต้น : ปลดล๊อกโปรแกรม dreamweaver แก้ไขปัญหาลายเส้น ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ
  • ดำเนินการโดย
    ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
    วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

  • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
    อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
    สาเหตุของปัญหามาจาก
    ขั้นตอนการแก้ไข
    ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

  • ตรวจรับงาน
    ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

    ข้อมูลผู้แจ้ง

    นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา

    END --> CONFIRM JOB
    ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว