รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2203009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวระพีพร โยธาจันทร์
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 2
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : สัญญาณ Wifi อ่อน
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ