รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2205009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายจิระวุฒิ สาระธรรม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : วัสดุสำนักงานคณะศิลปศาสตร์
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 22
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : คณะศิลปศาสตร์จัดซื้อ SSD เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 15 อัน คณะขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ window , office license และ โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับสำนักงานจำนวน 15 อันลง SSD เพื่อใช้ในสำนักงานคณะศิลปศาสตร์
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา