รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2205014 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนารี สุวรรณะ
  ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร32ชั้น5ห้องกองกลาง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : อะไหล์ที่ให้แจ้งซื้อเพื่อดำเนินการเปลี่ยนบอร์ดมาถึงแล้วค่ะ รบกวนมาเปลี่ยนให้ด้วยค่ะ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา