รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2206010 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายปิยพงษ์ ชูจันอัด
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : โรงยิมเก่า หลังกองพัฒน์ (ใต้โรงยิม)
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต เนื่องจากต้องใช้ทำการเรียนการสอนวิชาพละศึกษา
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ