รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2209019 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววรางคณา เอมฉวี
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : กองบริหารงานบุคคล ขั้น 6
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ฟอร์แมตเครื่องและลงวินโดว์ใหม่
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์