รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2211012 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 9921-001-001.4.3/551 (สวส)
  สถานที่ตั้ง : ห้อง ผอ. กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 28
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เครื่อง Error บ่อย, และมีการแจ้งเตือนของระบบทุกครั้งที่เปิดเครื่อง จึงรีบแจ้งซ่อมให้มาดูอาการก่อนที่จะเสียมากกว่านี้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา

  END --> CONFIRM JOB
  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว