รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2212012 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายเจษฎา อิสเหาะ
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
  สถานที่ตั้ง :
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เนื่องจากคอมพิวเตอรมีการ update windows แบบอัตโนมัติ แล้วทำให้ระบบปฏิบัติการมีการแจ้งเตือนว่า Automatic repair และให้ restart เครื่อง ได้ทำตามขั้นตอนแล้วแต่ไม่สำเร็จ คาดว่า ระบบปฏิบัติการ Windows เสีย จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทาง สวส. ช่วยแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งลงโปรแกรม SPSS เพื่อใช้งานในการเรียนการสอน และใช้ในงานวิจัย
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา

  END --> CONFIRM JOB
  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว