รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2301014 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายจิระวุฒิ สาระธรรม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : E-mail คณะ arts@rmutsb.ac.th เข้าไม่ได้
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 22 หันตรา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : E-mail คณะ arts@rmutsb.ac.th เข้าไม่ได้ ติดปัญหายืนยันตัวตน
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ