รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2302014 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวณัฎฐา สุขเกษม
  ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 32 ชั้น 5
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ลงโปรแกรม Flip PDF Professional และ FileZilla
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ