รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2308006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวธงพร กิตติศุภคุณ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานผู้อำนวยการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-010-104/612
  สถานที่ตั้ง : 32 ชั้น 6 ห้อง 320601
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมสายแลน 3 เมตร
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา

  END --> CONFIRM JOB
  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว