รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2308015 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกมลชนก ลมสมบุตร
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 32 ชั้น 4 ห้อง320415
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : โปรแกรมเวิร์ด กดเข้าแก้ไขงานในเวิร์ด ในงานจะมีทั้งหมด 3 หน้า พอเราจะแก้ในหน้าที่ 3 บรรทัดสุดท้าย ตัวแท็ปที่เวลาเราพิมพ์งานมันจะต้องเลื่อนไปข้างหลังเรื่อยๆ แต่มันดันเลื่อนไปอยู่ที่หน้าที่1บรรทัดแรก หน้าตัวอักษรตัวแรก เหมือนต้องเริ่มต้นพิมพ์ใหม่ แต่พอกดพิมพ์มันก็วิ่งกลับไปหน้าตัวอักษรตัวแรกเหมือนเดิม
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา


  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว