รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2309002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวญาดา มหิทธิรุกข์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440001416/582(ทอ.)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1103
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เปิดเครื่องไม่ขึ้น ขึ้นsafe mode แล้วก็จอฟ้า
 • ดำเนินการโดย