รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2309003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจันทร ศรีชาติ
  ตำแหน่ง : บุคลากร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 7
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เมาท์ไม่มีไฟเข้า และคีย์บอร์ด ไม่มีไฟเข้า
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ