รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2309004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 32 กองคลัง ชั้น 2
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : อัพเกรดคอมพิวเตอร์
 • ดำเนินการโดย