รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2309006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววิยะดา นุชพันธุ์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : โปรเจคเตอร์
  สถานที่ตั้ง : ห้องประชุมจริยกุล 3 ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : โปรเจคเตอร์ประจำห้องประชุมจริยกุล 3 เปิดไม่ติด
 • ดำเนินการโดย