รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2311009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  ศูนย์ :
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง :
  ศูนย์ :
  อาการเบื่องต้น :
 • ดำเนินการโดย

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ