รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2311010 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกชพรรณ บัวคำ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อ.32 กองคลัง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เครื่องคอมพิวเตอร์ Shutdown เองวันละหลายรอบ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์