รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2402005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกชชพัศ บัวลอย
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานห้องสมุด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : วิทยบริการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ตามปกติ เติมหมึกเรียบร้อยแล้ว น่าจะเป็นที่ซับหมึกมันแจ้งเตือนว่า ระดับหมึกอาจจะต่ำ ท่านอาจจะพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ท่านควรเตรียมขวดหมึกใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แนะนำให้ใช้หมึกเอปสันแท้ อ้างอิงคู่มือเครื่องพิมพ์เพื่อยืนยันขวดหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์นี้ หมึกที่นอกเหนือจากหมึกที่ระบุไว้ในคู่มือเครื่องพิมพ์ สามารสร้างความเสียหายและไม่ครอบคลุมการรับประกันของเอปสัน
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา