รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2402006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุมล มีโภคกิจ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-472/622(วท)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 23 / ชั้น 2/ ห้อง 23208
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : 1. ทุกครั้งที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องปรับวันและเวลาให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง 2. โปรแกรม PDF. เครื่องให้ดาวน์โหลดใหม่
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา