รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2402014 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายวุฒิศาสตร์ คำคม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 24 ชั้น 4 ห้อง240407
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : Updatate Microsoft Office เป็น version 2016 สำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าทดสอบสมรรถนะ Programe Excell ก่อนออกฝึกงานสหิจศึกษา
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ