รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2403011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวราตรี ศิริวัฒน์
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 7 ห้อง ผอ.กบ.
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เครื่องคอมฯไม่สามารถเปิดข้อมูลเอกสารได้
 • ดำเนินการโดย