รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2404011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายวิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : ฟาร์มนกกระทา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ระบบส่งและรับสัญญาอินเตอร์เน็ต จากอาคาร 25 มายังฟาร์มนกกระทา ใช้งานไม่ได้ สัญญาไม่มี และจะให้ดำเนินการเปลี่ยนตัวเชื่อมสัญญาณใหม่จากของมหาวิทยาลัย เป็น ของ NT เนื่องจากนักศึกษาทำโครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์ จัดทำการปรับปรุงระบบโรงเรือนนกกระทาเป็นระบบโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ แบบสมาทฟาร์มที่ควบคุมระบบผ่านแอฟปิเคชันมือถือ เพื่อให้การทำโครงงานได้ดำเนินการได้ และเพื่อแก้ไขปัญหา สภาวะอากาศที่ร้อนจัด จนนกระทาตายเสียหายต่อสายพันธุ์ที่พัฒนาใช้ชื่อพันธุ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 24 เมษายน 2567 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา