รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2404015 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวบุษบา สภาพไทย
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-449/602(ทอ)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร1 ชี้น 1 ห้อง 1103
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เครื่องมันช้ามากไม่สามารถทำงานได้ค่ะ
 • ดำเนินการโดย