รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2407012 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวบวรวรรณ เสตางกูล
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : ห้องบริหารทรัพย์สิน อาคาร32
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : โทรศัพท์ VOIP ใช้ไม่ได้ และอินเตอร์เน็ตช้าๆ หน่วงๆ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์