รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1708004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพัลยมล หางนาค
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0001-56-1 วส.
  สถานที่ตั้ง : ห้องพักครู ชั้น 8 อาคาร 17
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องช้า อยากให้ลง windows ใหม่
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวพัลยมล หางนาค
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี