รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1709002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายอภิเษก บานแย้ม
  ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : ห้องสำนักงานบุคลากร ศูนย์นนทบุรี เขตใต้
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องอาจจะมีไวรัส ซ่อนไฟล์ที่ไดซ์ C หมดเลย
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายอภิเษก บานแย้ม
  ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์
  หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี / กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี