รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1801001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 13
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ห้องเรียน 13306 ชั้นลอย จัดการเรียนการสอน ไม่สามารถใช้สัญญาญอินเตอร์เน็ตได้ wifi มาไม่ถึง ที่อาคาร 13 มีตัวกระจายสัญาญจุดเดียวคือชั้น 3
 • ดำเนินการโดย