รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1801004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายธนธร จงศิริฐิติศักดิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 999903-001-001.3.5.15.1/592 (สวส)
  สถานที่ตั้ง : ห้องเรียนสาขาบัญชี 20105
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีระบบปฏิบัติการ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายธนธร จงศิริฐิติศักดิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี