รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1801005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายเกษม เจนวิไลศิลป์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 16 ชั้น 3
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : สัญญาณ WiFi อ่อนมาก ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ทั้งเครือข่าย LeelawadeeNet และ @RUS
 • ดำเนินการโดย