รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1804002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางธัญจิรา บุญพิชญาภา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น 3
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ติดไวรัส ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางธัญจิรา บุญพิชญาภา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี