รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1804006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจุฑา ยอดศิลป
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร6 ชั้น1 หน่วยการเงิน
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เข้า เว็บ ปลดล๊อกรายการการวาง gfmis ไม่ได้ใน https://webonlineinter.gfmis.go.th/
 • ดำเนินการโดย