รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1806014 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวศุภลักษณ์ บุญเชย
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 18 ชั้น 5
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : Ms-office ใช้งานไม่ได้
 • ดำเนินการโดย