รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1808007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายพรยุทธ สายัณต์
  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0077-54-6 สวส
  สถานที่ตั้ง : อาคาร17 / ชั้น2 / ห้อง17025
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เปิดเครื่องไมติด ขึ้น NO Signal
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพรยุทธ สายัณต์
  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี