รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1808009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวภัทรมาศ เทียมเงิน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 21 ชั้น 9
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้
 • ดำเนินการโดย