รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1810003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 18 ชั้น 3 และ ชั้น 9
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ท ไม่มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
 • ดำเนินการโดย