รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1810007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 13 เขตเหนือ
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เคยแจ้งไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 61 แต่ยังไม่ได้รับการประสานมา จุดประสงค์ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบสัณญาณ ห้องเรียน 13106 (ชั้นลอย)เดิมต่อกล่องเชื่อมสัญญาญ สายแลนมาแล้ว 1 จุด แต่ไม่มีสัญญาญอินเตอร์เน็ตเข้าระบบ ต้องการให้ตรวจสอบสายแลนว่ามีการเชื่อมต่อมาจากตู้ระบบจากชั้น 3 ของอาคารหรือไม่ เนื่องจากไม่สามารถเปิดตู้ควบคุมได้ ขอความอนุเคาระห์เปิดตู้อย่างเดียวก็ได้ เดียวจะดำเนินการเอง
 • ดำเนินการโดย