รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1812001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร10และอาคาร7 ชั้น3
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : สัญญาณอินเตอร์เน็ตมาไม่ถึง พบสายสัญญาณถูกวางทิ้งไว้ไม่มีการดำเนินการใด ๆ มาเกือบสองเทอมแล้ว สายเหล่านั้นยังคงม้วนวางอยู่ที่ระเบียงอาคาร7 ชั้น2,3
 • ดำเนินการโดย